Us informem que des de l’1 de desembre del 2023 es obligatori que determinades entitats tinguin implementats un canal de denúncies en compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

¿Que és un canal de denúncies?

Es una plataforma que permet informar sobre possibles infraccions, irregularitats u omissions que s’hagin produït dins l’entorn de l’entitat. Com a exemple, es poden denunciar des de situacions d’assetjament laboral a blanqueig de capitals, conductes contra el codi ètic o contra els procediments establerts de l’entitat, etc.

Cal que el canal estigui allotjat en un servidor diferent al de la entitat i caldrà designar dues persones del òrgan de govern, una com a responsable i una altra com a substituta, que actuaran amb independència i màxima confidencialitat en el procés d´anàlisi i investigació de les comunicacions rebudes.

Contingut i informació que haurà de tenir el Canal de Denúncies

  • Disposar d’una plataforma de gestió que garanteixi el compliment de la normativa (Software específic).
  • Assignació per l’entitat d’una persona responsable de la gestió del Canal de Denúncies.
  • Establiment d’un procediment intern de gestió de les informacions.
  • Registre de denúncies.
  • Comunicació interna i externa que l’entitat disposa del Canal de Denúncies.

Fases de la denúncia

  • Admissió: l’entitat té un termini de 7 dies naturals per l’acceptació de la denúncia.
  • Investigació: s’obre la fase de la recopilació de informació, termini màxim de 3 mesos.
  • Resolució: l’òrgan de govern de l’entitat n’ha de prendre una decisió.

Sancions

L’incompliment de l’obligació de disposar d’un sistema intern d’informació en els termes exigits a la Llei tindrà la consideració d’infracció molt greu, cosa que suposarà per a les entitats sancions de 30.001€ fins a 300.000€, depenent de la gravetat de la infracció.

Aquestes sancions van adreçades a totes les persones jurídiques o físiques que incompleixin el principi de confidencialitat, a aquelles que intentin impedir la denúncia o que, posteriorment a la denúncia realitzada, adoptin represàlies contra la persona denunciant. D’altra banda, també se sancionarà aquelles persones denunciants que obrin de mala fe, transmetent informació no verídica. Amb això s’intenta reforçar el principi d’ètica empresarial, basat en la transparència.

Si encara no teniu implementat el Canal de denúncies, us podem adreçar a alguna de les empresa de les que hem aconseguit uns preus ajustats per a les nostres clients.