Serveis

Serveis a empreses i persones emprenedores

Serveis d’acompanyament a l’emprenedoria

Model Societari i Laboral

Suport en el disseny de l’estructura jurídica en funció de la idea de negoci, forma jurídica, regim laboral econòmic i fiscal

Pla d’empresa

Suport en la preparació del pla d’empresa i especialment del pla econòmic i financer que pugui determinar el grau de viabilitat i les necessitats de finançament del projecte

Capitalització i finançament

Suport en l’execució del pla financer: assessorament en la capitalització, dimensionament capital social, finançament alternatiu, finançament bancari (recerca, preparació i negociació).

Constitució de societats

Constitució de societats i d’entitats sense ànim de lucre (fundacions, associacions, ONG). Molt especialment, d’empreses Cooperatives.

Serveis de consolidació i enfortiment

Suport Òrgans De Govern

Suport continu en la gestió empresarial i del projecte societari als òrgans de govern i/o a la gerència, a través de l’assessorament en els àmbits fiscal, laboral, comptable, organitzativa i jurídica

Viabilitat Econòmica i Financera

Estudis de viabilitat econòmica i financera. Accions de control pressupostari, confecció i seguiment de plans d’accions correctives, previsions periòdiques de resultat econòmic.

Protecció de dades

Implantació a l’organització del
sistema LOPD. Alta dels Fitxers en el Registre
general de l’AEPD. Elaboració del Document
de Seguretat. Revisió dels procediments
i elaboració d’altres documents necessaris.

Regulació laboral i cotitzacions

Assessorament en matèria laboral i de cotitzacions a la Seguretat social, en especial, pel que fa a les particularitats de les cooperatives així com també, en el sector artistes, lleure i serveis socials.

Estratègia de Creixement

Suport en la definició de l’estratègia de creixement: detecció i valoració de noves línies estratègiques de negoci, recerca de finançament, seguiment d’objectius estratègics, intercooperació i aliances estratègiques, captació de fons

Acords Socials, Estatuts i Reglaments

Elaboració i/o revisió d’acords socials, Estatuts, Reglaments de Règim Intern, i de contractes privats, en especial d’intercooperació empresarial.

Tresoreria i Planificació

Suport en la gestió de tresoreria i planificació de finançament, pressupost de tresoreria, suport en recerca de finançament aliè i negociació amb entitats bancàries

Formació a Mida

Formació en tots els àmbits de gestió empresarial, capacitació dels òrgans de govern i dels associats en els conceptes de gestió empresarial.

Serveis de suport en el disseny i l’ús de solucions de gestió

Eines de Gestió Econòmica

Disseny, implementació i seguiment d’eines de comptabilitats analítiques, càlcul de ratios, anàlisi de marges per productes/àrees

Tutorització Eina de Cogestió

Tutorització en l’ús de la Eina de Cogestió que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment

Eines Societàries

Elaboració d’eines de processament d’acords socials, que puguin nodrir reglaments de funcionament i plans de treball amb indicadors de seguiment

Altres serveis

Acompanyament sol·licitud de subvencions

 • Tramitació expedients
 • Revisió projecte a presentar
 • Pressupost econòmic

Justificació de subvencions:

 • Revisió justificació tècnica
 • Elaboració justificació econòmica
 • Tramitació de requeriments.

Servei d’acreditació al RELI

 • Alta al RELI d’entitats. Tramitació d’expedient.
 • Manteniments i renovacions al RELI

Suport jurídic i econòmic a cooperatives d’habitatge

 • Constitució cooperatives d’habitatge i/o consumidores i usuàries
 • Plans de viabilitat econòmica de projectes d’habitatge
 • Seguiment econòmic en el període d’inversió (compra solar, constitució dret
  de superfície, construcció, entrada en convivència)
 • Acompanyament en la recerca de finançament

Declaració d’utilitat pública per associacions (DUP)

 • Tramitació expedients DUP
 • Presentació sol·licituds
 • Implementació DUP a les entitats

TRUCA’NS I T’ASSESSOREM:

932 64 03 56