Algunes subvencions que poden ser del vostre interès. Si esteu interessats en rebre suport podeu contractar els serveis del departament de Subvencions de Coopdema al correu pilar@coopdema.cat.  

 • CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS PEL CLIMA 2023:  

Ens convocant: Ajuntament de Barcelona 

Termini: del 16 de gener al 15 de febrer de 2023, ambdós inclosos. 

Beneficiaris: persones jurídiques sense afany de lucre.

Objecte: Aquesta convocatòria de subvencions busca incentivar projectes que abordin el repte de l’emergència climàtica i plantegin solucions per assolir els objectius que s’estableixen al Pla d’Acció per l’Emergència Climàtica. L’objectiu és potenciar la implicació ciutadana i donar suport a accions col·lectives, sobretot a les iniciatives més innovadores i transformadores.  

La sol·licitud de subvenció és individual, la presenta una única entitat, que seria la beneficiària.

Alguns aspectes a tenir en compte:

 • No és obligatori, però sí que és puntuable la presentació dels projectes en col·laboració amb més d’una entitat.
 • No és obligatori, però sí que és puntuable que l’entitat o entitats formin part de la xarxa B+S.
 • La sol·licitud de subvenció és individual, la presenta una única entitat, que seria la beneficiària.
 • Podran ser beneficiàries de les subvencions les persones jurídiques sense afany de lucre que desenvolupin projectes que contribueixin a fer front a l’emergència climàtica.
 • Es subvencionarà fins al 80% amb un màxim de 80.000 €.
 • Període d’execució podrà ser de màxim 24 mesos.

Podeu trobar més informació a:  Bases i Convocatòria 

 • PLA INTEGRAL D’IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL:  

S’ha allargat el termini d’aquesta subvenció fins el 31 de gener.

Ens convocant: Ministeri de Treball i Economia Social 

Objecte: Finançar projectes innovadors d’àmbit nacional que impulsin i consolidin el desenvolupament de les entitats de l’Economia Social mitjançant la posada en marxa de 5 programes d’inversió. 

Els projectes que optin a aquestes ajudes han de desenvolupar-se en dues CC. AA. com a mínim. De la mateixa forma, els projectes han de ser presentats per entitats o agrupacions amb implantació en almenys dues CC. AA. 

Destinataris: 

 • Entitats de l’Economia Social que realitzin actuacions en almenys dues CC.AA.: cooperatives, mutualitats, fundacions, associacions que duguin a terme activitat econòmica, societats laborals, empreses d’inserció, centres especials d’ocupació, confraries de pescadors, societats agràries de transformació i altres entitats singulars creades per normes específiques que es regeixin pels principis de l’Economia Social. 
 • Entitats representatives de l’ÉS. 
 • Agrupacions d’entitats. 

5 programes: 

#Transforma_ES: Per a empreses que necessitin relleu generacional o ajuda en la gestió. Una oportunitat perquè treballadors i treballadores decideixin sobre la seva empresa. 

#Iniciativa_ES: Per a crear i consolidar projectes innovadors des de l’Economia Social. Un impuls per a estimular l’emprenedoria juvenil. 

#Digit_ES: Per a donar suport a la digitalització de les empreses de l’Economia Social i la creació de plataformes en línia en àrees rurals. 

#Alianzas_ES: Per a estimular projectes en xarxa que ofereixin nous serveis integrals. Necessitem aliances innovadores que formin i capacitin des de nous enfocaments. 

#Sostenibles_ES: Per a millorar les condicions mediambientals, socials i de gènere del país. Necessitem propostes que impliquin col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Podeu trobar més informació a: Bases i Convocatòria 

 • SUBVENCIONS A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE 2023:   

Ens convocant: Diputació de Barcelona

Termini: del 2 al 31 de gener de 2023, ambdós inclosos. 

Beneficiaris: entitats sense ànim de lucre que tinguin seu social o delegació permanent a la província de Barcelona.

Objecte: En aquesta convocatòria es financen projectes relacionats amb els següents àmbits:

 • Cures en la comunitat.
 • Drets bàsics i persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social.
 • Cicle de vida.
 • Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència.

Podeu trobar més informació a: Bases i Convocatòria.

 • SUBVENCIONS DEL PROGRAMA ACOMPANYA: 

Ens convocant: Generalitat de Catalunya 

Termini: del 2 gener al 31 de març de 2023 a les 14h, ambdós inclosos. 

Beneficiaris: A les associacions i les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, degudament constituïdes i amb seu a Catalunya.

Objecte: L’objectiu d’aquesta ajuda és facilitar l’adaptació social i laboral de persones treballadores amb discapacitat i trastorns de salut mental amb especials dificultats d’inserció laboral, en empreses del mercat ordinari de treball en condicions similars a les de la resta de persones treballadores que ocupen llocs similars.  

Podeu trobar més informació a: Bases i convocatòria

 • SUBVENCIONS DESTINADES A L’ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS DEL TEIXIT ASSOCIATIU DE LES COMARQUES CATALANES AMB COMPROMÍS AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:   

Ens convocant: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea. 

Termini: del 23 de desembre al 6 de febrer de 2023, ambdós inclosos.  

Beneficiaris: Les ONGD catalanes que treballen per contribuir a l’impuls dels objectius de desenvolupament sostenible (conforme al que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022) i que compleixin els requisits establerts en les bases. 

Objecte: Aquestes subvencions tenen per objecte la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a iniciatives impulsades per entitats de les comarques catalanes, que  treballen per la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible, sota l’enfocament de gènere i drets humans, segons estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022.

Podeu trobar més informació a: Bases i Convocatòria.

 • SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA PRIMER DE PREACCELERACIÓ:   

Ens convocant: Departament d’empresa i treball

Termini: del 2 al 31 de gener de 2023, ambdós inclosos. 

Beneficiaris: 

 • Ajuntaments, o els seus ens vinculats o dependents.
 • Consells comarcals, o els seus ens vinculats o dependents.
 • Mancomunitats de municipis.
 • Consorcis locals de Catalunya.
 • Associacions.
 • Fundacions.
 • Institucions sense finalitat de lucre.
 • Universitats de Catalunya.
 • Escoles de negoci de Catalunya.
 • Agrupacions sense personalitat jurídica que es constitueixen per les entitats indicades en els punts anteriors.

Objecte: L’objectiu de les subvencions és impulsar, arreu del territori de Catalunya, diferents programes d’emprenedoria territorial especialitzada per a la creació d’empreses basades en la innovació i la tecnologia, i orientades al creixement ràpid.

Podeu trobar més informació a: Bases i Convocatòria.

 • LÍNIA ACOL DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ:   

Ens convocant: Departament d’empresa i treball

Termini: del 9 al 31 de gener de 2023, ambdós inclosos. 

Beneficiaris: 

A les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya les convocatòries:

Treball i Formació DONA, TRANS i DLLD

Treball i Formació per a persones joves tutelades i extutelades

Treball i Formació ACOL

Treball i Formació VM-D

Treball i Formació UCRAÏNA

A les Empreses acreditades com Empreses d’Inserció legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya:

Treball i Formació per a persones joves tutelades i extutelades

A les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, les convocatòries:

Treball i Formació MG45 i DONA

Treball i Formació per a persones joves tutelades i extutelades

Treball i Formació ACOL

Treball i Formació TRANS Treball i Formació UCRAÏNA

Objecte: Les subvencions del Programa Treball i Formació es destinen a la realització de projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona les actuacions de contractació laboral, si escau, les actuacions formatives i/o les actuacions d’acompanyament.    

LÍNIES DE SUBVENCIÓ:

DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

TRANS: persones trans* inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

DLLD: persones en situació de desocupació de llarga durada inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

MG45: persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Persones joves tutelades i extutelades: persones joves entre 17 i 25 anys tutelades o extutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, o joves derivats de serveis socials amb un document que ho acrediti. Les contractacions tenen una durada de 12 mesos i comporten una acció formativa.

ACOL: persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social.

ACOM: actuació d’acompanyament de les persones contractades durant l’execució del Programa.

VM-D: dones amb discapacitat en situació de violència masclista inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO). UCRAÏNA: línia extraodinària per a persones provinents d’Ucraïna (DONO).

Podeu trobar més informació a: Bases i Convocatòria.

 • AJUTS ESTRATÈGIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA:   

Ens convocant: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Termini: del 30 desembre al 27 de febrer de 2023, ambdós inclosos. 

Objecte: Ajuts amb 9 línies orientades a millorar el sistema alimentari català en termes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Els ajuts dotaran de l’instrument necessari per a articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts per les persones consumidores.

Podeu trobar més informació a: Més informació.