Tot seguit us informem d’algunes algunes subvencions que poden ser del vostre interès. Si esteu interessats en rebre suport podeu contractar els serveis del departament de Subvencions de Coopdema al correu pilar@coopdema.cat.  

SUBVENCIONS A PROJECTES TRANSVERSALS DE SUPORT AL COOPERATIVISME I L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, PER A LA PROMOCIÓ, LA DIFUSIÓ I EL FOMENT DE PROJECTES D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (L3 I L4):  

Ens convocant: Generalitat de Catalunya 

Termini: del 11 d’abril al 9 de de maig de 2023 a les 15h, ambdós inclosos. 

Objecte: aquestes subvencions estan adreçades a projectes que es divideixen en dues línies: 

 • Línia 3: Projectes transversals de suport al cooperativisme i a l’economia social i solidària. L’objectiu és donar suport a projectes transversals per ampliar el foment de l’economia social, enfortir el seu posicionament en els diversos àmbits i renovar la visibilitat en el conjunt de la societat, amb la integració dels diferents actors socials i econòmics, en els àmbits de la creació, el món universitari, la formació i la difusió. 
 • Línia 4: Projectes de coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. L’objecte és fer seguiment, coordinar i visibilitzar les actuacions i serveis que es porten a terme mitjançant les línies de subvenció adreçades a projectes singulars d’economia social i cooperativa, per generar ocupació i crear empreses d’aquest tipus arreu de Catalunya.  

Programes i projectes de la Línia 3 

En la Línia 3 es desenvolupen quatre programes per donar suport a l’economia social i solidària i fomentar el cooperativisme.  

 • Programa 1. Formació especialitzada en gestió de cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, amb els projectes següents:
  • Projecte a), Formació virtual de creixement i gestió de cooperatives, entitats d’economia social i solidària 
  • Projecte b), Seminaris de millora de competències professionals específiques en l’economia social i solidària. 
  • Projecte c), Sessions d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia cooperativa. 
  • Projecte d), Formació en governança democràtica i consells rectors de cooperatives. 
 • Programa 2. El cooperativisme i l’economia social i solidària en el món educatiu i universitari, amb els projectes següents:
  • Projecte e), Cooperatives d’alumnes. 
  • Projecte f), Activitats formatives universitàries en cooperativisme  i economia social i solidària. 
  • Projecte g), Reconeixement dels millors treballs universitaris sobre cooperativisme i l’economia social i solidària. 
 • Programa 3. Suport i als ecosistemes de l’economia social i solidària. 
 • Programa 4. Promoció i difusió del cooperativisme i de l’economia social i solidària, amb els projectes següents:
  • Projecte h), Presència als mitjans de comunicació. 
  • Projecte i), Debats territorials, sectorials i actes. 

Actuacions de la línia 4 

Les actuacions d’aquesta Línia 4 estan orientades a integrar els objectius dels diferents projectes del Programa d’economia social amb la mateixa estratègia perseguida pel Programa. Aquesta Línia 4 de subvenció té per objecte oferir una assistència tècnica en els apartats següents: 

 • Seguiment dels projectes singulars. 
 • Coordinació i seguiment dels diferents projectes de suport a l’economia social i solidària i el cooperativisme. 
 • Seguiment dels projectes de la línia Xarxa d’ateneus cooperatius en relació amb el seu funcionament i el compliment de les estipulacions requerides. 
 • Dinamització i continguts per a les xarxes socials en relació amb els projectes singulars i els projectes d’economia social, i manteniment del web del Programa d’economia social. 

Destinataris: 

En el cas de la Línia 3: Empreses cooperatives, associacions, Fundacions, Societats laborals, Mutualitats, Confraries, Universitats. 

En el cas de la Línia 4: Empreses cooperatives, Societats laborals, agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades en els punts anteriors, juntament amb altres tipus d’entitats que facin una activitat necessària per portar a terme el projecte o que estiguin especialitzades en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte. 

Podeu trobar més informació a la convocatòria.   

SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA D’EQUIPAMENTS CULTURALS D’ASSOCIACIONS I FUNDACIONS DE L’ÀMBIT DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL:   

Ens convocant: Departament de cultura 

Objecte: subvencions per contribuir econòmicament durant els anys 2023-2024 a l’adequació d’equipaments culturals (teatres auditoris, sales polivalents, ateneus, casals de cultura i altres equipaments culturals) propietat de fundacions i associacions amb domicili social a Catalunya, de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa. 

Únicament se subvencionen les actuacions següents: 

 1. Redacció dels projectes relacionats amb les inversions que preveu aquesta línia de subvencions. 
 2. Obres de conservació o restauració de caràcter urgent destinades a resoldre deficiències que comprometin l’estructura de l’equipament o que impedeixin de fer les activitats culturals. 
 3. Obres per adequar l’equipament cultural a les normes de seguretat i d’accessibilitat vigents. 
 4. Obres d’aïllament acústic de sales d’assaig o de formació de què disposi l’equipament. 
 5. Inversions que afavoreixin la millora de l’eficiència energètica en els edificis. Aquestes actuacions s’han d’enquadrar en alguna, o algunes, de les modalitats següents:
  1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica. 
  2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació. 
 6. Inversions que afavoreixin la millora de la connectivitat de l’equipament. S’entén que milloren la connectivitat dels equipaments els projectes que tenen com a objecte realitzar o millorar la connexió entre el servei d’internet exterior i el bastidor (rack) de comunicacions, la connexió entre el rack i tots els equips i sistemes que formen part de les xarxes informàtiques de l’equipament, la realització de la instal·lació del cablejat estructurat o del cablejat de xarxa, la instal·lació i configuració del rack de comunicacions, la configuració d’encaminadors (routers), commutadors (switches) i punts d’accés wifi, i la connexió de xarxa dels equips informàtics de l’equipament. 

Termini: del 18 d’abril al 4 de maig de 2023 a les 14h, ambdós inclosos. 

Destinataris: A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya propietàries d’equipaments culturals dins el territori de Catalunya i que puguin portar a terme les actuacions esmentades més amunt. 

No poden optar a aquestes subvencions: 

 • Les fundacions i les associacions que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat. 
 • Les entitats amb participació orgànica majoritàriament pública. 

Podeu trobar més informació a la convocatòria i les bases.  

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS QUE REDUEIXIN L’IMPACTE AMBIENTAL, I QUE FOMENTIN I MILLORIN L’ACCESSIBILITAT DE LES EMPRESES O ENTITATS DEL SECTOR CULTURAL:  

Ens convocant: Generalitat de Catalunya 

Termini: del 18 d’abril a l’11 de maig de 2023, ambdós inclosos. 

Objecte: L’objecte d’aquesta línea es la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions, que no siguin inversions, adreçades a reduir l’impacte ambiental, o que fomentin i millorin l’accessibilitat de les activitats i equipaments culturals de les empreses o entitats culturals dels àmbits del sector audiovisual, de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), de la música, de les arts visuals, del llibre, dels videojocs i de la cultura digital. 

En les modalitats següents:  

 1. actuacions que redueixin l’impacte ambiental. 
 2. actuacions que fomentin i millorin l’accessibilitat. 

En queden excloses les actuacions relatives a la realització de diagnosis ambientals i d’accessibilitat, i a la realització de consultories i plans de sostenibilitat ambiental i d’accessibilitat. 

Destinataris: Es poden beneficiar de les subvencions les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits definits en l’objecte . 

També es poden beneficiar de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que duguin a terme la seva activitat en els àmbits definits en l’objecte, i promoguin el desenvolupament de les empreses i entitats culturals i de la creació artística i cultural, o representin un col·lectiu de professionals o empreses dels àmbits esmentats. 

Podeu trobar més informació a la convocatòria i bases

SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA A CATALUNYA:  

Ens convocant: Generalitat de Catalunya 

Termini: del 21 d’abril al 8 de maig de 2023 a les 14h, ambdós inclosos. 

Objecte: Aquesta línia de subvencions promou les actuacions següents: 

 1. Actuacions que afavoreixin la presència i l’ús de la llengua catalana en l’àmbit d’actuació de l’entitat que presenta el projecte. 
 2. Actuacions que fomentin l’ús de la llengua catalana en les relacions interpersonals. 
 3. Actuacions que contribueixin a l’adopció de la llengua catalana entre nous parlants. 
 4. Jornades i sessions sobre el foment de l’ús de la llengua catalana. 

Queden exclosos de les actuacions els projectes que tenen com a objecte: 

 1. L’edició de llibres, revistes i butlletins en qualsevol format. 
 2. L’organització d’espectacles musicals, teatrals, festivals i mostres audiovisuals, i activitats culturals similars. 
 3. L’organització de cursos de català. 
 4. Els premis, reconeixements i concursos vinculats a l’àmbit de la llengua, llevat que siguin certàmens escolars. 

Destinataris: entitats privades sense finalitat de lucre amb seu a Catalunya, col·legis professionals de Catalunya, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, federacions esportives catalanes. 

Podeu trobar més informació a la convocatòria i bases

SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’ENTITATS QUE ARTICULIN EL SECTOR DE LA CULTURA DIGITAL:  

Ens convocant: Generalitat de Catalunya 

Termini: del 21 d’abril al 8 de maig de 2023 a les 14h, ambdós inclosos. 

Objecte: Són subvencions per donar suport a les entitats sense ànim de lucre que, de manera continuada al llarg de l’any, duen a terme projectes destinats a donar suport als sectors i professionals en l’àmbit de la cultura digital.  

S’entén per cultura digital els continguts creatius i artístics en el desenvolupament i manifestació dels quals juga un paper substancial la tecnologia. 

Queden excloses de les subvencions que preveuen aquestes bases:  

 1. Les entitats l’activitat de les quals no està dedicada, de manera exclusiva, a l’àmbit cultural digital. 
 2. Els projectes que tinguin una finalitat comercial. 

Destinataris: entitats privades sense finalitat de lucre. 

Podeu trobar més informació a la convocatòria i bases

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES SINGULARS D’ESPECIAL INTERÈS CULTURAL:  

Ens convocant: Generalitat de Catalunya 

Termini: del 21 d’abril al 4 de maig de 2023, ambdós inclosos. 

Objecte: subvencions per a  a realització de projectes singulars d’especial interès cultural. 

Els projectes han de desenvolupar propostes de les modalitats descrites a l’apartat següent, que no formin part de l’activitat ordinària de l’empresa o entitat privada sol·licitant i que contribueixin al desenvolupament de les empreses culturals i a la professionalització del sector cultural. 

Aquesta línia de subvencions s’articula en les modalitats següents: 

 1. Projectes en l’àmbit de les arts escèniques (teatre, dansa i circ). 
 2. Projectes en l’àmbit de la música. 
 3. Projectes en l’àmbit de l’audiovisual. 
 4. Projectes en l’àmbit de les arts visuals. 
 5. Projectes en l’àmbit del llibre. 
 6. Projectes multidisciplinaris, que són els que engloben més d’un dels àmbits anteriors. 

No són objecte d’aquestes subvencions: 

– Per a totes les modalitats: 

 1. L’organització de celebracions, premis, concursos, gales, mostres, commemoracions i aniversaris. 
 2. La realització de qualsevol tipologia de consultories i estudis de diagnosi empresarial. 
 3. Projectes d’inversió o despesa corrent relacionada amb la reducció de la petjada de carboni o implementació de plans de sostenibilitat ambiental. 
 4. Projectes d’inversió, d’obres de reforma o millora d’infraestructura o d’adquisició de qualsevol bé inventariable. 
 5. Les activitats de formació. 
 6. La creació, producció, programació, difusió, distribució, comercialització i explotació de qualsevol obra i producte cultural si són objecte subvencionable per les altres línies d’ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals o l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 

– Per a modalitats específiques: 

 1. Projectes en l’àmbit de música:
  • L’organització de festivals. 
 2. Projectes en l’àmbit de l’audiovisual:
  • L’organització de festivals.  
  • La producció de programes per a serveis de comunicació audiovisual. S’entén per servei de comunicació audiovisual un servei que té com a finalitat principal, pròpia o d’una de les seves parts dissociables, oferir programes al públic en general, sota la responsabilitat editorial d’un prestador de serveis de comunicació, a fi d’informar, entretenir o educar a través de xarxes de comunicacions electròniques, així com emetre comunicacions comercials audiovisuals. Pot ser un servei lineal de ràdio o televisió o un servei a petició. 
 3. Projectes en l’àmbit del llibre:
  • L’organització de simpòsiums, congressos i fòrums. 
  • L’organització de fires del llibre, que s’entenen com a tals aquelles en les quals es produeix la venda de llibres al públic final. 

Destinataris: empreses privades, ja siguin persones físiques o persones jurídiques, i entitats privades sense ànim de lucre. 

Podeu trobar més informació a la convocatòria i bases