La Fundació La Caixa obre una convocatòria per subvencionar projectes a Catalunya per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats. El termini va del 04/10/2022 al 27/10/2023. Si esteu interessats a rebre suport podeu contractar els serveis del departament de Subvencions de Coopdema.
Alguns dels aspectes que heu de tenir en compte de la subvenció:
Objecte:
 

La convocatòria té com a objectiu principal facilitar el suport a projectes relacionats amb la promoció de l’autonomia personal, l’atenció a l’envelliment, la discapacitat i la malaltia; l’atenció a la infància, la joventut i les famílies, com també les persones en Slot777 Login situació d’exclusió social. També vol impulsar accions per a la inserció sociolaboral, la prevenció de la violència i les addiccions, com també fomentar la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social.

Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria hauran d’estar emmarcats en algun dels àmbits i línies prioritàries següents:
 • GENT GRAN I REPTES DERIVATS DE L’ENVELLIMENT
 • PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORN MENTAL
 • HUMANITZACIÓ DE LA SALUT
 • LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL
 • INSERCIÓ SOCIOLABORAL
 • INTERCULTURALITAT I ACCIÓ SOCIAL
Qui pot demanar la subvenció: 
 • Entitats sense ànim de lucre
 • Entitats de l’economia social que, entre les finalitats indicades als seus estatuts, consti explícitament com a principal objectiu l’interès social o la cohesió social.
 • Tenir el domicili social a Catalunya.
 • Estar inscrita al Registre administratiu corresponent.
 • Disposar de NIF propi.
 • Disposar d’estatuts i una antiguitat mínima d’1 any d’activitat, des de la seva constitució.

Quantia: 

Modalitat 1

 • Es podrà sol·licitar un import de fins a 50.000 €.
 • L’import sol·licitat no podrà superar el 75 % del cost total del projecte.
 • Si el projecte és seleccionat, l’entitat es compromet a aportar com a mínim el 25 % del cost total del projecte.
 • En el cas de les fundacions corporatives, la quantitat sol·licitada no podrà ésser superior al 50 % del cost total del projecte i l’entitat es compromet a aportar com a mínim el 50 % del cost total del projecte.
Modalitat 2
 • Es podrà sol·licitar un import a partir de 50.000 € i fins a 100.000 €.
 • L’import sol·licitat no podrà superar el 50 % del cost total del projecte.
 • Si el projecte és seleccionat, l’entitat es comprometrà a aportar al projecte com a mínim el 50 % del cost total segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut atorgat.
La modalitat 2 de finançament s’adreça especialment a entitats amb projectes que incorporin una sèrie d’elements que justifiquin més dotació. Aquests elements poden ser un o diversos dels següents:
 • Una àmplia o intensa intervenció territorial (tant per la seva extensió com pel seu efecte transformador) que faci necessària la utilització de recursos més elevats.
 • Una actuació sobre un col·lectiu especialment nombrós o que requereixi una intervenció basada en mitjans i pràctiques de més cost
 • La necessitat de tractar inversions materials especials i addicionals per poder assolir els objectius del projecte.
La quantitat sol·licitada en ambdues modalitats haurà d’estar vinculada a l’execució d’un projecte amb una durada de fins a 12 mesos.