• Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial mitjançant la col·laboració pràctica de les unes amb les altres, tant en l’àmbit local com en l’àmbit internacional.
  • La “intercooperació” es pot implementar mitjançant diferents fórmules organitzatives:
  1. Cooperativa de segon grau: associació d’ un mínim de 2 persones jurídiques, una de les quals, almenys, ha de ser una cooperativa en actiu. Tenen per objecte la intercooperació, la integració econòmica o la integració empresarial de les entitats que en són membres, amb l’extensió o l’abast que estableixin els estatuts respectius.
    Si la cooperativa de segon grau es constitueix amb la finalitat d’integrar empreses, pot incloure l’expressió grup cooperatiu en la seva denominació (Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, article 137)
  2. Convenis intercooperatius: són tots aquells pactes derivats de les relacions entre les cooperatives que permeten oferir als socis d’altres cooperatives, obertament i en tot allò que sigui possible, el subministrament de tots els béns i els serveis de què disposen llurs propis socis (Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, article 141). Els convenis intercooperatius s’han de publicitar en la forma establerta en l’article 141.2 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.Font: treball.gencat.cat