#ESSBCN2030-ENFORTIM L’ESS

Ja està oberta la convocatòria per al 2024, fins el 13 de Maig tenim temps per presentar totes les sol·licituds de subvencions.

Pots trobar tota la informació de la subvenció a la pàgina web de l’ENFORTIM de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant aquest enllaç

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ:

Foment d’activitats d’interès públic o social per a la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 -Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat, així com del Pla municipal d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat pel període 2021-2023.

Es pot subvencionar fins al 80% de l’import del projecte presentat.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Del 15 d’Abril al 13 de Maig

DESTINATARIS:

  1. Organitzacions i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, organitzacions universitàries i educatives de caràcter públic o privat que es basin en els principis i valors de l’ESS.
  2. Agrupacions amb personalitat jurídica de segon nivell o superior, de persones jurídiques, públiques o privades, tals com grups cooperatius o altres formes jurídiques que agrupin organitzacions a les que es fa referència en el punt 1 d’aquest apartat, donant forma a projectes d’intercooperació o col·laboració empresarial que es basin en els  principis i valors de l’ESS.
  3. Agrupacions sense personalitat jurídica de persones jurídiques , públiques o privades, que agrupin organitzacions a les que es fa referència en el punt 1, donant forma a projectes d’intercooperació o col·laboració empresarial que es basin en els  principis i valors de l’ESS.
  4. Agrupacions de persones físiques, inclosos els/les empresaris/ies individuals, en procés de constitució d’una cooperativa que es basin en els principis i valors de l’ESS.
  5. Agrupacions de persones físiques de projectes d’economia comunitària i col·laborativa del procomú que no estiguin formalitzats
  6. Qualsevol altra forma jurídica mercantil si presenta un projecte per transformar-se a cooperativa.

DURADA DELS PROJECTES:

Els projectes subvencionats hauran d’iniciar-se dins de l’any objecte de la convocatòria 2024 i la seva durada màxima serà de dotze mesos, amb l’obligació de justificar almenys part de l’activitat i despesa dins l’exercici 2024, en coherència amb el calendari i activitats presentades

LIMITACIONS:

  • Es limita a un màxim d’una sol·licitud de subvenció per persona física o jurídica
  • Excepcionalment, les persones jurídiques, poden presentar un segon projecte a la Modalitat Bb o Bc, només en els casos que el primer projecte s’hagi presentat a una de les modalitats de l’àmbit A o a la modalitat Ba.

Excepcionalment es permet que, una organització que ja hagi presentat una sol·licitud o dues, quan és possible (com a persona jurídica individual o com a líder d’una agrupació), pugui participar en altres sol·licituds com a membre d’una agrupació, però en cap cas ho pot fer com a líder de l’agrupació.

MODALITATS I ÀMBITS DE LA SUBVENCIÓ:

ÀMBITS TEMÀTICSMODALITAT  IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ
A. ENFORTIMENT: Creació i ConsolidacióAa. Creació de noves cooperatives i transformació, d’altres formes jurídiques pre-existents, en cooperatives8.000€
Ab. Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica, així com l’ orientació d’aquesta consolidació a ’Acord i Estratègia #ESSBCN203010.000€
Ac. Digitalització: Facilitar processos de digitalització per l’enfortiment de les empreses i organitzacions de l’ESS, orientada al desenvolupament dels objectius de l’Estratègia #ESSBCN2030 i del PIESS 2024-20276.000€
  
B. INTERCOOPERACIÓBa. Intercooperació de 2n i major nivell: Projectes promoguts per organitzacions de l’Economia Social i Solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que contribueixin al desplegament de l’Estratègia #ESSBCN2030 i als objectius estratègics del PIESS 2024-2027 i tinguin per destinatàries a les seves organitzacions sòcies30.000€
Bb. Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS mitjançant accions d’intercooperació, vinculades a l’Estratègia #ESSBCN2030 i als objectius estratègics del PIESS 2024-202730.000€
Bc. Projectes i accions d’intercooperació, significatives pel desenvolupament dels Projectes de Ciutat de l’#ESSBCN203020.000€

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (Mínima)

 Podeu trobar les plantilles dels documents normalitzats (segons cada una de les modalitats), clicant a aquí

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud de subvenció

Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació acreditativa d’aquesta declaració responsable en el moment de la sol·licitud. Cal presentar-lo conjuntament i obligatòriament, amb els documents bàsic 2 i 3

Document bàsic 2: Formulari descriptiu de projecte

Cal presentar-lo conjuntament i obligatòriament per poder valorar el projecte a subvencionar, amb el document bàsic 1 i 3.  En el document bàsic 2 caldrà presentar una proposta mínima de productes comunicatius per a totes les modalitats i propostes per a rebre subvenció que, en el cas de ser concedida la subvenció caldrà executar,

Document bàsic 3: Formulari de pressupost

Cal presentar-lo conjuntament i obligatòriament per poder valorar els costos del projecte a subvencionar, amb el documents bàsics 1 i 2

Podeu consultar:

Bases de la subvenció

Convocatòria de la Subvenció

DES DE COOPDEMÀ ET PODEM AJUDAR EN LA PRESENTACIÓ, EL SEGUIMENT I LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS, CONTACTA AMB NOSALTRES SI VOLS MÉS INFORMACIÓ O SOL·LICITAR UN PRESSUPOST (admin@coopdema.cat)