Moltes vegades ens pregunteu quines són les diferències, però sobretot els avantatges de constituïr una Cooperativa vs. una Societat Limitada. Per això ha arribat l’hora d’enfrontar-les:

Cooperativa v. SL

Round 1: La importància del factor humà.

???La principal diferència entre una Cooperativa i la resta de formes jurídiques, es que principalment a les cooperatives, les persones sòcies que hi treballen són les que dirigeixen, participen i tenen pes i vot en la presa de decisions.

Round2: La importància del treball.

⚙️A les Cooperatives de treball la distribució de beneficis es decideix segons el treball aportat, i no segons el capital, cosa que suposa una motivació per als seus socis i sòcies, perquè si guanya la Cooperativa guanyen totes les persones que la formen.

Round 3: La importància dels beneficis fiscals.

Les cooperatives podran trobar-se en 3 situacions fiscals:

?Especialment protegides:
Quan compleixen tots els requisits legals per tenir-ne la condició. A més de tributar al 20% pels resultats cooperatius i al tipus general per als extracooperatius, redueixen la quota de l’impost de societats en el 50%.

?Protegides:
Tindran la consideració de cooperatives protegides les que s’ajustin als principis i a les disposicions de la Llei de Cooperatives de Catalunya 12/2015, del 9 de juliol de cooperatives.

?Sense protecció fiscal:
Quan es troben afectades per alguna de les causes d’exclusió total del règim de protecció fiscal. En els comptes anuals aprovats per l’Assemblea General, la cooperativa ha d’informar sobre el compliment de totes les condicions que permetin tenir la protecció aplicada o les causes que han donat lloc a la pèrdua de protecció fiscal.

Els beneficis fiscals estan establerts per la Llei 20/1990 . Més info: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_crear_una_cooperativa_o_una/com_constituir_una_cooperativa_o/funcionament_d_una_cooperativa_i/funcionament_d_una_cooperativa/6_fiscalitat/

Round 4: La importància de poder triar.

⚖️A les Cooperatives de Treball hi ha la possibilitat d’optar pel règim general a la Seguretat social o al Règim especial de persones treballadores autònomes.

Round 5: La importància de les aliances

?A les Cooperatives és important la xarxa de intercooperació entre les diferents entitats de l’economia social. També hi ha ajuts i subvencions específics per al sector!

KO!