Us presentem els membres del Consell Rector de Coop de Mà, elegits ahir 22 de febrer per l’Assemblea General, amb la renovació de l’Iñigo com a president, que conformarà equip amb la Laura i la Sara.

Com diu el segon principi cooperatiu “Gestió democràtica per part dels socis”: Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que tenen igualtat de drets i deures (una persona, un vot) i participen activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions. Els homes i les dones escollits per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis.

Seguim!