IMPORTANT: És possible que les quantitats de les subvencions apareguin duplicades en l’esborrany, però es tracta d’un avís que sovint és ignorat pel contribuent just abans de lliurar la declaració.

Aquestes quantitats duplicades poden aparèixer en la secció de rendiments del treball o en l’apartat de guanys patrimonials.

El contribuent que hagi percebut algun tipus de subvenció autonòmica haurà de consultar tots dos camps per a comprovar si les quantitats s’han duplicat o no. En cas afirmatiu, haurà d’eliminar un dels dos conceptes.