SUBVENCIONS DE PROJECTES SINGULARS DE PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, CREACIÓ DE COOPERATIVES I PROJECTES D’INTERCOOPERACIÓ:  

Ens convocant: Generalitat de Catalunya 

Objecte: Es consideren projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme els projectes integrals dirigits a fomentar el manteniment o el creixement de l’activitat econòmica la competitivitat de l’economia i/o a dinamitzar l’ocupació a través de la creació o la consolidació de projectes cooperatius, noves línies de negoci, nous mercats, que aprofitin oportunitats estratègiques del mateix sector d’activitat o del territori, i que permetin reactivar el cooperativisme i l’economia social i solidària. 

La singularitat dels projectes ve donada pel que estableixin obligatòriament la combinació de dues o més actuacions (plantejades com un itinerari). Les propostes de participació han de presentar un enfocament basat en resultats. La generació d’activitat econòmica és un requisit indispensable de qualsevol dels projectes singulars. 

Destinataris: Per als eixos A, B, C i D, les empreses cooperatives. 

Per a l’eix E: 

 • Empreses cooperatives.  
 • Societats laborals. 
 • Mutualitats. 
 • Associacions o fundacions amb programes de governança democràtica o compromís escrit de portar-los a terme. 

Termini: del 2/05/2023 fins el 29/05/2023 a les 15h

Podeu trobar més informació a les bases i la convocatòria

SUBVENCIÓ KIT DIGITAL:  

Ens convocant: Ministerio de asuntos económicos y transformación digital 

Objecte: Millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i persones en situació d’autoocupació. 

Podran destinar-se així mateix aquestes ajudes a l’adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Hi haurà millora funcional quan concorrin les següents circumstàncies: 

 • Que la solució de digitalització sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertanyi, conforme a l’Annex IV de les Bases Reguladores. 
 • i que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent. 

 I no hi haurà millora funcional quan es tracti de: 

 • El desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent. 
 • L’actualització de versions de programari pel proveïdor, això és, releases que el proveïdor publiqui sobre una versió existent. 
 • Upgrades o millora de versions. 

Destinataris: persones jurídiques i autònoms: 

 • Segment I (de 10 a menys de 50 treballadors): bo de 12.000€ 
 • Segment II ( de 3 a menys de 10 treballadors): bo de 6.000€ 
 • Segment III (de 0 a menys de 3 treballadors): bo de 2.000€ 

Els bons es poden gastar en diferents solucions tecnològiques amb limitacions per a cada solució. 

Termini: fins el 31/12/2024 a les 11h.  

ACCELERA EL CREIXEMENT:  

Ens convocant: Diputació de Barcelona i PIMEC 

Objecte: el programa acompanya 50 PIMES de la demarcació de Barcelona cada edició per fer-ne efectiva la capacitat de créixer, al facilitar-los eines per identificar els factors clau sobre els quals incidir, com són la transformació digital, l’equip directiu, el desenvolupament de nous productes i serveis, el finançament, la comercialització o la internacionalització. 

Condicions de les PIMES participants: 

 • Les empreses han de ser micro, petites o mitjanes 
 • Han de tenir mínim tres treballador/es 
 • El centre de decisió ha d’estar a la demarcació de Barcelona 
 • La trajectòria empresarial ha de ser d’un mínim de 5 anys 
 • L’empresa ha de tenir voluntat d’invertir en el creixement empresarial 

 Termini: fins el 12/06/2023.

Podeu trobar més informació aquí.   

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL EMPLEO ACCEDEMOS:  

Ens convocant: Fundació MAPFRE 

Objecte: programa impulsat per Fundació MAPFRE des de 2013 que busca fomentar l’ocupació a Espanya a través del suport a les petites i mitjanes empreses, autònoms i entitats socials amb necessitat de contractar, però amb falta de recursos per a això. 

Aquestes ajudes es concedeixen per la creació d’un lloc de treball per a una persona major d’edat, sempre que compleixi amb les dues condicions següents:  

 • Que la contractació s’hagi produït en data igual o posterior a l’1 de gener de 2023. 
 • Que el nou empleat hagi estat almenys 30 dies en situació legal de desocupació amb caràcter previ a la seva contractació (apuntat a l’atur).  

Els ocupadors que sol·licitin aquesta ajuda només podran tenir fins a 6 empleats com a màxim. 

Destinataris: petites empreses, autònoms i entitats socials amb fins a 6 empleats per a afavorir la generació de nous llocs de treball.  

Quantia: Es concedirà una ajuda per valor de fins a 2.790€ en total (distribuïts en mensualitats de fins a 310€) per a aquells contractes a mitja jornada igual o superior a 20 hores setmanals i una ajuda per valor de fins a 4.635€ en total (distribuïts en mensualitats de fins a 515€) per a aquells contractes de jornada completa

L’ajuda s’atorgarà amb una durada màxima de NOU mesos complets de contracte, començant a comptar des de l’acceptació i signatura del conveni que formalitza la concessió de l’ajuda sol·licitada. 

Termini: del 31/01/2023 fins el 29/09/2024 amb un límit de 450 ajudes. Encara queden algunes disponibles.  

Podeu trobar més informació aquí.   

SUBVENCIONS ESTRUCTURALS PER A PUBLICACIONS EN SUPORT PAPER EN CATALÀ O EN ARANÈS:  

Ens convocant: Generalitat de Catalunya 

Objecte: L’objecte és la concessió de subvencions estructurals a empreses periodístiques i entitats sense ànim de lucre per a l’edició de publicacions periòdiques amb contingut de redacció periodística en català o en aranès, que es posen a disposició del públic en suport de paper i estan realitzades amb mitjans d’impremta. 

Destinataris:  

 • Empreses periodístiques. 
 • Societat mercantil o persona física empresària que té com a activitat, única o entre d’altres, l’edició de publicacions periòdiques. 
 • Entitats sense ànim de lucre que tenen com a activitat, única o entre d’altres, l’edició de publicacions periòdiques. 
 • Agrupacions de persones físiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que compleixin els requisits d’aquesta convocatòria. 

 Termini: del 27/04/2023 fins el 18/05/2023, ambdós inclosos. 

Podeu trobar més informació a les bases i la convocatòria

 • SUBVENCIONS ESTRUCTURALS A MITJANS INFORMATIUS DIGITALS EN CATALÀ O EN ARANÈS:  

Ens convocant: Generalitat de Catalunya 

Objecte: donar suport a l’edició de mitjans informatius digitals en català o en aranès de titularitat privada, per contribuir a la vertebració de l’espai català de comunicació. S’entén per mitjà informatiu digital, aquell mitjà editat en línia a títol professional per una persona física o jurídica que exerceix el control editorial del seu contingut amb la intenció de produir i posar a l’abast del públic un contingut original, d’interès general, compost d’informacions essencialment escrites i/o audiovisuals relacionades amb l’actualitat que s’han tractat periodísticament. 

Destinataris: 

 • Les persones físiques i jurídiques, que tenen com a activitat, única o entre d’altres, l’edició de mitjans informatius digitals. 
 • Les agrupacions de persones físiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es trobin en la situació que motiva la concessió d’aquestes subvencions.  

 Termini: del 28/04/2023 fins el 19/05/2023, ambdós inclosos.

Podeu trobar més informació a les bases i la convocatòria

SUBVENCIONS PER A LA MOBILITAT D’ARTISTES PER A ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA I DE LES ARTS ESCÈNIQUES:  

Ens convocant: Institut Ramón Llull 

Objecte: Subvencionar les despeses de desplaçament, allotjament i/o transport de la càrrega per realitzar actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i de les arts escèniques entre l’1 de setembre del 2022 i el 31 d’agost del 2023 que contribueixin a la presència de la creació cultural catalana a l’exterior. 

Les activitats subvencionables han de complir els requisits següents: 

 • Rebre contraprestació econòmica en forma de catxet o taquilla. 
 • Realitzar, com a mínim, una actuació fora d’Espanya, amb l’excepció del teatre basat en dramatúrgia textual d’obra original i d’autoria catalana.  

 Termini: del 3/05/2023 fins el 17/05/2023, ambdós inclosos.

Podeu trobar més informació a les bases, modificacions bases i la convocatòria

SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS A ENTITATS DE L’ÀMBIT DE POLÍTIQUES SOCIALS:  

Ens convocant: Generalitat de Catalunya 

Objecte: Subvencions de projectes i activitats en els àmbits d’afers socials, inclusió social, famílies, gent gran, joventut, educació en el lleure, infància i adolescència, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials. 

Destinataris: entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya. En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària les entitats en les quals les normes d’accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

Termini: del 27/04/2023 fins el 25/05/2023 a les 15h, ambdós inclosos. 

Podeu trobar més informació a les bases i la convocatòria