Subvencions per a la programació estable d’activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions: 

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 al 20 d’octubre de 2022 a les 14h

La programació estable s’ha d’haver realitzat entre l’1 d’octubre del 2021 i el 30 de setembre del 2022.

S’entén per programació estable d’activitats artístiques el conjunt d’espectacles de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els interdisciplinaris o d’arrel tradicional, contractats per exhibir-se en equipaments culturals gestionats per entitats privades sense ànim de lucre. Aquesta contractació, sempre amb contraprestació econòmica, a través de pagament de caixets, s’ha de formalitzar amb professionals, companyies professionals o entitats sense ànim de lucre diferents de la titular i de la gestora de l’equipament cultural.
S’entenen per equipaments culturals els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’activitats artístiques de pagament. S’exclouen els centres cívics.
  • La quantia de la subvenció és del 40% de les despeses subvencionables, amb un import mínim de 400,00 euros i un import màxim de 50.000,00 euros, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Es consideren despeses subvencionables:

  • Els caixets de les activitats artístiques amb un màxim de 5.000,00 euros per caixet. Es considera despesa subvencionable l’IVA, en els termes que preveu la base general 6.4.
  • En els casos que les activitats artístiques es representin més d’un cop en un mateix equipament cultural es computaran, com a màxim, dues representacions.
  • En el cas que en un mateix equipament cultural intervingui més d’un artista, companyia o entitat en una mateixa sessió, es considera una única representació i l’import del caixet ve determinat per la suma dels imports de cadascun dels intervinents.
  • S’accepten les despeses facturades com a caixet a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits que estableix la base general 6.10 i que estiguin directament relacionats amb l’objecte de la subvenció.

Programa 30 plus:

L’objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 o més anys. El programa proporciona, entre d’altres recursos, formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Aquesta línia d’ajuts subvenciona contractes laborals d’una durada mínima de 6 mesos i màxima de 9 mesos, amb l’objectiu que les persones desocupades que hi participin s’insereixin definitivament en el mercat de treball.

En el cas de Barcelona i voltants podeu contactar amb Foment de Treball (laboral@foment.com), PIMEC (crodriguez@pimec.org) o a l’ajuntament del vostre municipi (excepte Barcelona). Aquestes entitats o organismes són els que s’encarreguen de la recerca del perfil de la persona que voleu contractar i de donar-vos suport en la subvenció.