? La Llei de Cooperatives de Catalunya obliga als socis l’alta a la Seguretat Social, i en les cooperatives de treball associat permet escollir entre la inclusió al Règim General de la Seguretat Social (que suposa la cobertura de totes les contingències, llevat de les corresponents al Fons de Garantia Salarial) o la inclusió al Règim Especial d’Autònoms. Aquesta opció estatutària afectarà tots els socis i les sòcies i no podrà modificar-se fins passats cinc anys des que es va adoptar.
⏱️Una altra de les característiques que limiten la contractació de les cooperatives, fa referència al nombre d’hores l’any fetes pels treballadors no socis que no pot superar el 30% del total d’hores fetes pels socis i sòcies treballadors/es.
?️El reglament de règim interior pot regular qualsevol matèria vinculada al treball dels socis treballadors: escala salarial, classificació professional, calendari laboral i condicions de mobilitat funcional i geogràfica. (Art.132 Llei 12/2015 del 9 de juliol del 2015).