Una recent sentència del Tribunal Suprem ha declarat que les prestacions per maternitat es troben exemptes de tributació a l’IRPF, la qual cosa comporta que l’organisme pagador de les mateixes (l’Institut Nacional de la Seguretat Social-INSS) no hi hagi de practicar retenció d’IRPF. Aquesta sentència de cassació s’aplica a un supòsit judicial plantejat el 2013 i crea doctrina i és d’immediata aplicació als exercicis no prescrits, per tant, a les prestacions rebudes des del 2014 inclòs.

La informació que tenim és que l’AEAT ha previst activar aviat un formulari per a que les persones interessades que van percebre prestacions per maternitat des del 2014, puguin presentar la sol·licitud de devolució de la retenció que per IRPF se les hagués practicat. D’altra banda, l’AEAT ha sol·licitat dades al INSS de totes les prestacions de maternitat abonades en aquell període, per a tenir la informació corresponent. A partir d’aquí, una vegada rebut l’esmentat formulari de sol·licitud, l’AEAT tindria previst realitzar una liquidació provisional amb base en la declaració anual sobre l’IRPF que la interessada va presentar en l’exercici al qual va percebre la prestació, amb l’objectiu de calcular la devolució que en correspongui.

El fet que es tracti de prestacions percebudes des del 2014 ve donat perquè el termini de prescripció de l’IRPF és de 4 anys (la sentència del Tribunal Suprem s’ha dictat el 2018).

Hem de tenir en compte que pot haver-hi casos als quals no se’ls torni res en concepte de retenció d’IRPF per la prestació percebuda: per exemple, en els casos que en presentar la declaració anual sobre l’IRPF (el 2014, 2015, 2016 o 2017) ja es va retornar a la contribuent el total import de les retencions que per IRPF se l’havien practicat. En aquests casos no podran tornar a cobrar-la (doncs ja anava inclosa a la devolució que se li va realitzar). Si la persona es troba en aquest cas, igualment podrà demanar la liquidació provisional a l’AEAT per a minorar la seva renda, almenys del 2017, especialment si li va bé per a sol·licitar beques d’estudis, ajuts per a menjador escolar, etc. que potser en el seu moment li han denegat o no se li ha reconegut el dret per superar un determinat nivell de rendes.

Un altre supòsit seria el de persones que no van presentar en aquells anys declaració anual sobre l’IRPF per estimar que no tenien l’obligació: hom haurà de veure quin procediment a seguir indica l’AEAT (si presentar la declaració o bé realitzar la sol·licitud igualment a través de l’esmentat formulari).

Sembla també que, en principi, aquest procediment s’aplicaria també a les prestacions per paternitat.

Finalment, hem de tenir en compte també que hi ha temps fins a finals del juny/2019 per a sol·licitar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat percebudes el 2014, que són les que en primer lloc prescriuen.