IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

En concret, excepte canvis d’última hora pel Govern, el pròxim dia 20 d’abril s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 1r TRIMESTRE 2020 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d’abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat del 2020 de l’impost sobre societats.

Aquest model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica, sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d’abril (tret que es domiciliï el pagament, i en aquest cas el termini de presentació finalitza el pròxim 15 d’abril).

AJORNAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS

L’article 14 del RD-Llei 7/2020, permet l’ajornament de pagament dels deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions (IVA,IRPF, etc.) i autoliquidacions en què el termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament.

La durada de l’ajornament és de 6 mesos, dins dels quals no es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

Requisits (sense necessitat de presentar garanties):

• Que es tracti de deutes que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.
• Que els qui ho sol·licitin siguin persones o entitats el volum d’operacions de les quals l’any 2019 hagi estat inferior a 6.010.121,04 €.
Que les sol·licituds d’ajornament no superin 30.000,00 €. Aquest import inclou no sols les noves sol·licituds sinó també, a la resta
d’ajornaments i fraccionaments pendents sobre els quals no s’hagin aportat garanties.

A la pràctica, atès que les PIMES ja podien ajornar determinats deutes tributaris per import de 30.000,00 €, sense aportació de garanties les novetats introduïdes són les següents:

• Durant els tres primers mesos de l’ajornament sol·licitat en aplicació d’aquest Reial decret llei no es reportaran interessos.
• S’obre la possibilitat d’ajornar els deutes derivats de retencions i ingressos a compte i els pagaments fraccionats de l’impost sobre
societats.

EXEMPLE

Una autoliquidació a ingressar amb una quota de 25.000 euros. Amb el RD-llei 7/2020, es concedeix ajornament a 6 mesos, dels quals no es reporten interessos els tres primers.

• Amb RD-llei 7/2020: l’import a ingressar serà de 25.000 euros si ingressa dins dels tres primers mesos.
• Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.233,09 euros si ingressa a tres mesos.
• Amb RD-llei 7/2020: si ingressa a quatre mesos, l’import serà de 25.078,13 euros.
• Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.312,50 euros si ingressa a quatre mesos.
• Amb RD-llei 7/2020: si ingressa a cinc mesos, l’import serà de 25.156,25 euros.
• Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.391,91 euros si ingressa a cinc mesos.
• Amb RD-llei 7/2020: si ingressa al venciment de l’ajornament (sis mesos), l’import serà de 25.234,38 euros.
• Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.468,75 euros si ingressa a sis mesos.

Us anirem informant de totes aquelles modificacions que afectin a les vostres entitats o activitats.

Com sabeu les nostres oficines romandràn tancades però podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o via correu electrònic.