El passat 24 de juliol es va publicar al BOE el RD 900/2018, pel qual es regula un increment del percentatge aplicable per al càlcul de l’import de les pensions de viudetat.

Fins ara, i en general, la pensió de viduïtat equivalia al 52% de la base reguladora de la prestació, mentre que, sempre que les persones beneficiàries reuneixin uns determinats requisits, a partir de l’01/08/2018 es podria gaudir d’un 56% i, a partir de l’01/01/2019, d’un 60%.

Els requisits que les persones beneficiàries de la pensió han d’acreditar són els següents:

Tenir 65 anys o més d’edat, no tenir dret a cap altra pensió pública espanyola o estrangera, no tenir ingressos per treball de cap mena, no obtenir rendes que cap tipus o naturalesa que, en còmput anual, superin el límit d’ingressos que per cada any s’estableixi legalment per a persones beneficiàries de la pensió mínima de viduïtat (per l’any 2018, el límit d’ingressos establert és de 7.347,99 €). Les persones beneficiàries que obtinguin el reconeixement d’aquest increment de la pensió vindran obligades a comunicar a la Seguretat Social qualsevol variació respecte a les seves rendes.

La millora de la pensió de viduïtat no té caràcter consolidable: això vol dir que si la pensió calculada resulta inferior a la mínima de viduïtat i se li reconeix a la beneficiària un complement de mínims fins a arribar a la pensió mínima, encara que se li apliqui la millora la beneficiària seguirà cobrant la pensió mínima, doncs la millora queda absorbida (s’incrementa la pensió però disminueix el complement, de manera que seguiria cobrant la pensió mínima).

Aquest increment del percentatge aplicable al càlcul de la pensió es reconeixerà sempre que la persona beneficiària ho sol·liciti. En el cas de beneficiàries que ja haguessin cobrat pensió de viduïtat abans de l’01/08/2018, la norma indica que se les reconeixerà d’ofici, tot i que hi ha un formulari oficial de sol·licitud disponible al web de la Seguretat Social (http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34928/ad4aafc2-d992-42f2-b100-0befba106ded).