Amb data 13 de maig del 2020, s’ha publicat en el BOE el reial decret llei 7/2020 en el qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID 19.

Us hem confeccionat un petit recull amb les mesures més importants que podeu consultar RESUMEN MEDIDAS ECO Y SOCIALES COVID19

Podeu consultar la totalitat del BOE clicant sobre aquest enllaç

A més, a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant RD 463/2020, la Disposició Addicional Tercera del qual estableix la SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINSTRATIUS. per aquest motiu no patiu si teniu algun tema pendent amb l’Agència Tributaria o la Seguretat Social ja que aquesta norma paralitza els terminis, a part s’està tramitant una norma legal tributària amb l’ampliació dels terminis per a realitzar tràmits.

Ajornament de deutes tributaris.

En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, a l’efecte dels ajornaments als quals es refereix l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des de la data d’entrada en vigor del present reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits als quals es refereix l’article 82.2.a) de la Llei anterior.

Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris a les quals fan referència les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

Les condicions de l’ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos.

b) No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

Sol·licitud d’ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs concedits per la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa.

Us anirem informant de totes aquelles modificacions que afectin a les vostres entitats o activitats.

Com sabeu les nostres oficines romandràn tancades però podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o via correu electrònic.