D’acord amb el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, s’amplien fins al 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment es produeixi a partir de l’15 d’abril (1) i fins al dia 20 de maig de 2020 per als següents obligats tributaris:

Obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019. A aquests efectes, el volum d’operacions és el que preveu l’article 121 de la Llei de l’IVA, i quan no hi hagi obligació de presentar declaracions relatives a l’IVA (per exemple en el cas d’operacions exclusivament exemptes com les que preveu el tercer paràgraf de l’article 71.1 de l’RIVA o en el cas de règim especial de recàrrec d’equivalència), l’Import Net de la Xifra de Negocis de l’impost sobre societats o l’equivalent al cas de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques.

en el cas dels obligats que tinguin la consideració d’administracions públiques, inclosa la Seguretat Social, és requisit necessari que el seu últim pressupost anual aprovat no superi la quantitat de 600.000 euros.

En aquests casos, la domiciliació bancària podrà realitzar fins el 15 de maig de 2020, inclusivament. El càrrec en compte s’efectuarà el 20 de maig de 2020.

Pel que fa a les domiciliacions que s’hagin efectuat fins el 15 d’abril de 2020, el càrrec en compte es farà el 20 de maig de 2020.

L’ampliació dels terminis de presentació i ingrés no és aplicable:

Als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el Capítol VI de el Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, amb independència del seu import net de la xifra de negocis, ni als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit regulat en el Capítol IX de l’títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, amb independència del seu volum d’operacions.

Tampoc a la presentació de declaracions regulades pel Reglament (UE) nº 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova el codi duaner de la Unió i o per la seva normativa de desenvolupament.

Us anirem informant de totes aquelles modificacions que afectin a les vostres entitats o activitats.

Com sabeu les nostres oficines romandràn tancades però podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o via correu electrònic.