D’acord amb el DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves
mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19,
es prenen una sèrie de mesures relatives a les persones jurídiques de dret privat, entre
d’altres, Associacions, Fundacions i Cooperatives que us resumim a continuació.

1- REUNIONS ÒRGANS DE GOVERN: (Junta Directiva en el cas de les Associacions,
Patronat en les Fundacions, i Consell Rector en les Cooperatives)

Els terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans de govern, queden suspesos a
partir de la data de declaració de l’estat d’alarma (dia 14 de març de 2020), i el seu
còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues.

Quins son aquests “terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans de
govern”?

Podem entendre que es tracta de reunions dels òrgans de govern, que s’hagin de celebrar
de forma obligatòria. I per posar un exemple concret podrien ser les reunions de l’òrgan de
govern per preparar i convocar un procediment electoral o d’elecció de càrrecs, ja sigui per
caducitat d’aquests, o per cessament sobrevingut d’algun o tots els seus membres.
Un altre cas aplicable a les associacions i cooperatives, serien les reunions dels òrgans de
govern, en les que es validen el comptes que s’han elaborat, per tal de poder-los
presentar amb posterioritat en la corresponent assemblea ordinària d’aprovació de comptes.

Què passa amb les reunions convocades abans de la declaració de l’estat d’alarma i
que havien de tenir lloc amb posterioritat a aquesta declaració?

Poden ser objecte d’ajornament o de modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora de celebració
per qui les ha convocat. Si s’ha decidit l’ajornament o la normativa reguladora de l’estat
d’alarma impossibilita la celebració de la reunió, aquesta s’ha de tornar a convocar dins
del mes següent a la data d’aixecament d’aquest estat.

Els òrgans de govern es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència?

Sí. Sempre que s’utilitzi un sistema que garanteixi la identificació dels assistents, la
continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del
vot. En aquest cas, s’entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la
presideix
.
Per tant, cal assegurar que tothom tingui connexió a Internet, l’equip adequat i l’aplicació
amb la qual es farà la videoconferència.
Abans de fer la reunió caldria fer una prova per confirmar que tots els aspectes tècnics
funcionen. Si hi ha membres que no saben utilitzar l’aplicació,caldria enviar-los-hi un petit
tutorial explicatiu.

Es poden adoptar acords sense reunió?

Es poden adoptar acords, sense reunió, mitjançant l’emissió del vot per correspondència
postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets
d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi
l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en
la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Què passa quan en el cas d’una Cooperativa o Associació, no es tracti d’una reunió
d’òrgan de govern, sinó d’Assemblea i l’entitat no ho tingués previst en els seus
Estatuts?

A nivell estatal, s’ha considerat necessari fer aquest aclariment a través del Reial Decret Llei
11/2020 (Disposició Final 1a núm. 13) que ha ampliat explícitament la mesura per tal que no
només es pugui aplicar a les reunions dels òrgans de govern sinó també a les reunions
d’assemblees d’associats, modificant per tant, el redactat que inicialment contenia el Reial
Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID 19. Per tant, en tant no hi hagi una regulació
catalana, aplicarem l’estatal.

2- APROVACIÓ DE COMPTES ANUALS – SUSPENSIÓ

Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres
documents exigibles s’entenen suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma,
(14/3/2020), i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma o
les seves pròrrogues.

Per tant si l’entitat per regla general ha d’aprovar els seus comptes abans dels 6 mesos
posteriors al tancament de l’exercici, aleshores quan s’aixequi l’estat d’alarma, haurà de
comptar 6 mesos, menys 2 mesos i 14 dies, per fixar la data límit per aprovar-los.

L’entitat podria no tenir en compte la suspensió i celebrar reunió d’aprovació de
comptes mentre dura l’estat d’alarma?

Interpretem que sí que es podria en dos casos:

– Quan aquesta reunió es pugui celebrar (tenint en compte les condicions materials del cas)
de forma presencial, tot complint amb la normativa reguladora de l’estat d’alarma.

– O bé quan aquesta reunió es pugui realitzar de forma telemàtica d’acord amb els requisits
que s’han comentat anteriorment.

Us anirem informant de totes aquelles modificacions que afectin a les vostres entitats o activitats.

Com sabeu les nostres oficines romandràn tancades però podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o via correu electrònic.