El Govern ha aprovat una moratòria en el pagament de quotes a la Seguretat Social i un ajornament del pagament dels deutes per a pimes i autònoms. T’expliquem en aquesta guia la lletra petita del decret.

Consulta el Boe aquí.

El Consell de Ministres ha aprovat una moratòria en el pagament de les quotes a la Seguretat Social per a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms, amb algunes condicions.

Com sol·licitar la moratòria del pagament de cotitzacions?

Les sol·licituds corresponents a les moratòries en el pagament de cotitzacions, els ajornaments en el pagament de deutes i les devolucions d’ingressos indeguts per a autònoms i pimes es faran a través de sistema de remissió electrònica de dades (RED) de la Seguretat Social.
En el cas dels autònoms, també podran presentar les sol·licituds pels mitjans electrònics disponibles a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS). En qualsevol cas, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà habilitar qualsevol altre mitjà electrònic diferent a al sistema RED o SEDESS perquè s’efectuï la sol·licitud.

Segons estableix el Reial Decret, les empreses i autònoms hauran de presentar sol·licituds individualitzades per a cada codi de compte de cotització on figurin d’alta els treballadors sobre els quals se sol·licita aquesta moratòria del pagament de cotitzacions.
En el cas d’autònoms que s’hagin acollit a la cessació d’activitat i hagin passat a rebre la prestació regulada en el Reial Decret Llei 8/2020 i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions dels dies treballats del mes de març, abans de l’esclat de la crisi, podran abonar-fora de termini sense recàrrec.

En quins mesos puc ajornar la quota?

El període de meritació, en el cas de les empreses estarà comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors autònoms entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzen no s’hagin suspès pel estat d’alarma.

Això significa, en el cas d’aquests últims, que no només no es retornarà la quota pagada al març, com va insinuar ahir Nadia Calviño en roda de premsa, sinó que tots els autònoms -excepte els que hagin cessat la seva activitat- hauran de pagar també la quota d’abril. Les empreses, en canvi, podran demanar aquesta moratòria per a les quotes meritades aquest mateix mes d’abril.

Quin és el termini per a sol·licitar la moratòria?

El BOE recull que les sol·licituds de moratòria s’han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats, sense que en cap cas procedeixi la moratòria d’aquelles cotitzacions el termini reglamentari d’ingrés hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.

Quin és el termini per saber si m’han concedit la moratòria?

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents a el de la sol·licitud, a través dels mitjans pels quals s’ha sol·licitat, és a dir, a través de sistema de remissió electrònica de dades (RED) de la Seguretat social o els mitjans electrònics disponibles a la Secretaria d’Estat de la Seguretat social (SEDESS).
D’altra banda, s’adverteix a les empreses o autònoms que les sol·licituds presentades que continguin falsedats o incorreccions en les dades donaran lloc a les sancions corresponents.

Qui pot acollir-se a la moratòria del pagament de cotitzacions?

El Govern no ha comunicat encara quins seran els requisits i condicions per a sol·licitar les moratòries, que s’establiran mitjançant una ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions previ acord de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics.

Qui pot sol·licitar l’ajornament del pagament dels deutes amb la Seguretat Social?

Les empreses i els autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), sempre que no tinguessin altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020.
L’interès serà de l’0,5% en lloc del que preveu l’article 23.5 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Aquestes sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers naturals del ‘termini reglamentari d’ingrés.

Us anirem informant de totes aquelles modificacions que afectin a les vostres entitats o activitats.

Com sabeu les nostres oficines romandràn tancades però podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o via correu electrònic.