El dia 01/02/2024 la Fundación AISGE va presentar als mitjans de comunicació els resultats d’un exhaustiu estudi sociolaboral que s’ha dut a terme, durant tot l’any 2023, a partir de 3.140 enquestes a les seves persones sòcies. Aquesta mostra representa un 39% del col·lectiu artístic representat per AISGE (Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión), entitat d’àmbit estatal que gestiona els drets de propietat intel·lectual de les seves persones artistes sòcies.

A aquest informe s’ha incorporat, a cavall entre el 2023 i el 2024, una enquesta específica sobre l’impacte de la Intel·ligència Artificial (IA) en els entorns artístics i creatius, que mostra un considerable grau de preocupació entre les professionals del sector.

Algunes conclusions i dades que podem ressaltar d’aquest estudi son les següents:

  • Només el 7% dels actors i actrius superen els 30.000€ d’ingressos anuals.
  • El 77% dels artistes ingressen menys de 12.000€/any (notablement per sota del SMI).
  • La meitat de les professionals dels sector guanya menys de 3.000€/any. Un 72% es troba per sota de la línia de pobresa (un 44% si es computen fins i tot altres fonts alternatives d’ingressos, com ara les procedents de feines no artístiques).
  • Pitjors dades per a les dones (menors ingressos, menys dies treballats/any, més segones feines no artístiques, davant de la preponderància de papers masculins i d’exigències específiques com ara aparença física o edat).
  • La protecció davant l’atur ha millorat en 30 punts percentuals des del 2016; tot i així, un 46% de les persones aturades no té cobertura prestacional.
  • La irrupció de la IA en l’entorn artístic preocupa “força” o “molt” a 9 de cada 10 persones enquestades.

La necessitat de recórrer a una feina complementària es converteix en forçosa per un nombre molt elevat d’actors i actrius: el 52% del total, front el 46% detectat el 2016. L’estudi posa de relleu que l’atur estricte en el col·lectiu seria d’un 14%, no gaire per sobre de la taxa actual de desocupació general, però gairebé la meitat de les persones artistes aturades (el 46%) no resta coberta per prestacions públiques i això accentua la dependència d’ajuts de caràcter assistencial, com els que presta la Fundación AISGE a les seves sòcies més desafavorides: pels anys 2021 i 2022, la despesa de la Fundación en ajuts solidaris va ser de 3,75 milions d’euros, mentre que el 2020, el temps més cru de la pandèmia Covid-19, es va elevar a 4,3 milions d’euros, un 35% més d’inversió que en el 2016.

L’estudi posa doncs de manifest que l’objectiu de tota persona artista o creadora, que es poder viure dignament del seu treball, resta, hores d’ara, lluny d’assolir-se.