El dia 20/06/2018 es va publicar al BOE l’Informe aprovat per la Subcomissió per a l’elaboració d’un Estatut de l’Artista. Aquest informe respon a la inquietud del sector dels treballadors de la cultura, que durant molts anys venen fent arribar als diferents actors polítics les dificultats fiscals, laborals i de protecció social que pateixen durant la seva vida laboral activa.

Finalment aquests intents han cristal·litzat en aquest informe, aprovat per unanimitat al Congrés el passat 06/09/2018. Les diferents propostes aprovades procedeixen dels treballs d’una subcomissió específica dins de la Comissió de Cultura del Congrés per estudiar aquesta problemàtica, on s’han celebrat multitud de compareixences d’actors relacionats amb el món cultural i artístic: representants d’entitats i associacions professionals, de sindicats del sector i també dels sindicats majoritaris, de la docència artística, així com advocats i assessors experts en fiscalitat i tributació, relacions laborals i prestacions socials dels artistes.

De les ponències expressades i de la documentació aportada pels experts en la matèria, la subcomissió ha tret unes conclusions i recomanacions que s’esposen en l’informe esmentat, de les quals detallem algunes de les més interessants i innovadores:

– A nivell fiscal, pel que fa a l’IRPF, es recomana establir un procediment basat en mesures mòbils per calcular i declarar la mitjana dels rendiments obtinguts per treball o activitats econòmiques. També es detecta la necessitat d’admetre la deducció, com a despeses deduïbles dels rendiments de treball, les despeses formatives, per compra d’instruments i eines de treball i les despeses per honoraris i comissions pagades a representants artístics, promotors, galeristes o intermediaris. Respecte l’IVA, la proposta rau a aplicar l’IVA reduït del 10% a totes les activitats culturals.

– Entorn a la protecció laboral i Seguretat Social, es recomana establir mesures i modificacions normatives per aconseguir la representativitat sindical de les organitzacions sectorials, mesures per l’erradicació dels “falsos autònoms”, la implementació de condicions específiques en el RETA pels artistes que veritablement treballen per compte propi que contemplin la discontinuïtat en les situacions d’alta dels treballadors culturals, l’actualització i millora del RD 1435/1985 que regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics per adequar-la a la realitat actual d’aquest col·lectiu, la modificació del sistema de cotització, mesures per adaptar el sistema de prestacions socials a la intermitència que caracteritza el treball cultural (jubilació, maternitat, risc a l’embaràs…) i també mesures per a compatibilitzar la percepció de prestacions socials públiques amb els ingressos per drets de propietat intel·lectual i per la realització d’activitats creatives.

És d’esperar que aquestes conclusions i recomanacions no es quedin solament en això, sinó que siguin analitzades i es pugui tendir a llur implementació normativa. Per a consultar l’informe complet feu clik AQUÍ.