Què són?

Els estatuts socials d’una cooperativa són un conjunt de normes internes escrites, d’acord amb la llei aplicable, que regulen el treball de la cooperativa, així com els drets i obligacions dels seus membres.

Els membres de la cooperativa són els qui proposen, discuteixen, aproven i modifiquen els estatuts. Perquè les lleis – i les seves modificacions posteriors – entrin en vigor, han d’estar inscrites en el registre de cooperatives competent.

Modificació dels Estatuts

Es requereix el vot favorable de 2/3 dels vots presents i representats, llevat que els Estatuts Socials requereixin una majoria superior.