skip to Main Content

Els Estatuts socials d’una cooperativa

Què són?

Els estatuts socials d’una cooperativa són un conjunt de normes internes escrites, d’acord amb la llei aplicable, que regulen el treball de la cooperativa, així com els drets i obligacions dels seus membres.

Els membres de la cooperativa són els qui proposen, discuteixen, aproven i modifiquen els estatuts. Perquè les lleis – i les seves modificacions posteriors – entrin en vigor, han d’estar inscrites en el registre de cooperatives competent.

Modificació dels Estatuts

Es requereix el vot favorable de 2/3 dels vots presents i representats, llevat que els Estatuts Socials requereixin una majoria superior.

Back To Top