?️El Consell Superior de la Cooperació ⚖️ és un òrgan consultiu, de participació i de resolució extrajudicial de conflictes de l’Administració de la Generalitat en tot l’àmbit de les competències que li pertoquen sobre cooperatives.

? La regulació de la composició, l’organització i el funcionament del Consell Superior de la Cooperació s’ha de fer per reglament.

? Funcions:
a) Informar (i difondre) preceptivament amb relació a les normes i les disposicions legals que afecten les cooperatives.
b) Complir les funcions de conciliació, mediació i arbitratge en els termes que estableix aquesta llei.
c) Debatre i discutir, en general, les qüestions que afecten el sector cooperatiu.
d) Elaborar propostes d’actuació en el camp de les polítiques públiques de foment de la creació, consolidació i creixement de cooperatives, especialment pel que fa a les mesures de foment cooperatiu dels articles 154 i 155.
e) Fer un debat monogràfic anual sobre el progrés del cooperativisme a Catalunya.