Benvolgut client,

Davant la publicació del RD-Llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries en l’àmbit laboral per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19, i tenint en compte que des del passat de 15 de març, amb la publicació del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’han anat aprovant diversos RD, RD-Llei, Ordres i Decrets, amb una evident improvisació, i que se’n van interpretant paulatinament per l’Administració amb successius canvis o ampliacions de criteri; davant les incongruències jurídiques de procediment i de gestió, i la necessitat per la nostra Consultoria de demanar, de forma urgent i sempre telemàticament, informació sensible sotmesa a LOPDGDD, i de realitzar gestions i sol·licituds administratives diverses, i atès que les normes esmentades estipulen (esperem que sigui només a títol d’avis) un règim sancionador que seguidament transcrivim:

“Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo
Disposición adicional segunda. Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas.
1. En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones (ello podría ser un simple error en un dato) en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

2. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.
3. La obligación de devolver las prestaciones prevista en el apartado anterior, en cuanto sanción accesoria, será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en el Texto Refundido de la Ley de infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables, de conformidad con las reglas específicas y de vigencia expresa previstos en este Real-Decreto Ley.”

És per això que, amb la present comunicació, i seguint la nostra tasca professional per a no deixar-vos desateses i sempre per davant la prudència professional, volem indicar-vos que en moments de tanta variabilitat legislativa i d’inseguretat jurídica, aquesta Consultoria no pot assumir, ni assumeix, cap tipus de responsabilitat administrativa ni penal per les gestions realitzades, que sempre són i seran conforme les vostres instruccions pel que fa a la sol·licitud i tramitació dels ERTO, siguin per la causa que siguin, així com les tramitacions davant la Seguretat Social, el SEPE, el lliurament de dades o qualsevol gestió administrativa relacionada, incloses les que posteriorment es puguin produir.

Serveixi aquesta notificació als efectes anteriorment indicats; en cas que la vostra empresa no n’estigui conforme, us preguem que ens ho feu saber de forma fefaent.

La nostra tasca és ajudar-vos professionalment en tot moment i, més encara, davant l’actual situació, que repercutirà sense dubte en el marc econòmic global. Us oferim que compteu amb nosaltres: totes les companyes de la nostra Consultoria treballen per a facilitar-vos al màxim la informació i la gestió en aquesta situació, a tots nivells excepcional.

Cordialment,
Consultoria Coop de Ma SCCL.

Com sabeu les nostres oficines romandràn tancades però podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o via correu electrònic.